ഒക്ടോബർ 13ന് നവരാത്രി ആരംഭിക്കുന്നു.ഒക്ടോബർ 22 മഹാനവമി.ഒക്ടോബർ 23 വിജയദശമി. തത്സമയ ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കു.www.anikkattilamma.com

Anikattilamma Temple Mallappally :: Siva Parvathy Temple ::anicadu::pathanamthitta

ponkala inaugration

Vazhipadu Booking